Rationalisering

Inden for psykoanalysen er rationaliseringen en forsvarsmekanisme, hvor en person forsvarer sig mod sin angst ved at komme med tilsyneladende fornuftige forklaringer på sin adfærd. Den tidlige kognitive psykolog Frederick Bartlett bruger ordet i en anden betydning. Ifølge Bartlett optræder der hele tiden rationaliseringer, fordi vi forsøger at tilpasse det vi oplever til de kognitive skemaer vi er besiddelse af.

Realitetsprincip

Evnen til at udskyde trangen til øjeblikkelig lysttilfredsstillelse under hensyntagen til en senere lystopnåelse.

Receptor

Modtager.

Reduktionisme

Begrebet bruges ofte til at kritisere teorier eller synspunkter for i alt for høj grad at reducere og forenkle en mere sammensat problemstilling.

Refleks

Medfødte, umiddelbare handleforløb eller reaktioner der udløses af bestemte stimuli.

Rehabilitering

genoprettelse af en persons ære og anseelse, genoprettelse af en persons fysiske og psykiske sundhed.

Relatering

Relateringsområder. I følge Stern svarer de fem områder for udviklingen af selvoplevelsen også til fem forskellige områder for, hvordan man relaterer sig til andre - dvs. forholder sig til andre.

Reliabilitet

Troværdighed, pålidelighed. Troværdigheden af en undersøgelse afhænger af, hvor nøjagtig vi undersøger det, vi undersøger. Der kan være flere grunde til, at en undersøgelse ikke er særlig pålidelig og altså har en lav reliabilitet: Man kan som undersøger påvirke resultatet uden at vide det. Der kan være ukendte faktorer, der påvirker en eksperimentel undersøgelse. Dem man interviewer i en undersøgelse kan lyve. De deltagere (sample) man anvender i en spørgeskemaundersøgelse er måske ikke repræsentative for gruppen som helhed. En vigtig måde, hvorpå man kan måle en undersøgelses reliabilitet, er ganske enkelt ved at gentage den eller lade andre gentage den og se på, om den giver de samme resultater igen. Man taler her om undersøgelsens reproducerbarhed.

REM-søvn

(Rapid Eye Movements) Et ujævnt søvnstadie, hvor hjernebølge-aktiviteten er lig med den, der optræder i vågen tilstand; øjenbevægelser ses, hurtig hjerterytme, ujævn vejrtrækning og lette kropsbevægelser. Hvis voksne vækkes i dette stadie vil de som regel kunne rapportere drømme, men drømmeaktivitet optræder tilsyneladende ikke kun under REM-søvnen, som man tidligere har ment. Enkelte undersøgelser rapporterer om drømme i andre søvnstadier (Taylor,1999).

Reproducerbarhed

Graden af overensstemmelse mellem undersøgelsesresultater opnået under forskellige målebetingelser, fx med forskellige måleprincipper, målemetoder, forskere, måleinstrumenter eller under forskellige omgivelsesbetingelser.

Repræsentation

At træde i stedet for; at gøre noget der ikke er til stede nærværende ved hjælp af repræsentanter, f.eks. en forestilling eller et ord. Med begrebet mental repræsentation tænkes på evnen til  - på et indre mentalt plan - at beskæftige sig med genstande eller hændelser, der ikke umiddelbart er til stede. Begrebet mental repræsentation svarer til begreber som indre billede, objektrelation, og RIG, der dog især benyttes om evnen til at danne indre repræsentationer af forholdet til andre mennesker.

Repræsentativ

overensstemmende. Bruges typisk om et udvalgt gruppe menneskers overensstemmelse med den befolkningsgruppe, de er udvalgt fra.

Resiliens

Begrebet kommer af det engelske "Resilience". Direkte oversat betyder det både genopretning af en oprindelig tilstand efter en fysisk belastning og menneskers evne til bedring. Resiliens betyder i den forstand at komme sig eller rette sig op efter et ydre pres. Begrebet benyttes for det meste i relation til børn. Psykiateren Michael Rutter definerer det som "processer, der bevirker, at udviklingen når et tilfredsstillende resultat til trods for at barnet har erfaringer med situationer, der indebærer en relativt høj risiko for at udvikle problemer eller afvigelser". Det er vigtigt at bemærke at resiliens ikke blot er de ressourcer, der kommer indefra barnet selv, men også er de ressourcer i form af støtte og omsorg, barnet kan opnå i omgivelserne. Der er både tale om individ-faktorer og miljøfaktorer og samspillet mellem dem.

Retikulære aktiveringssystem

Et system af nerveforbindelser fra hjernestammen til talamus. Det retikulære aktiveringssystem (RAS) spiller en central rolle med hensyn til vores opmærksomhed på ting. RAS sender informationer fra sanserne videre til neocortex og fungerer tillige som en slags alarmsystem. Det kan f.eks. være specielt opmærksom på bestemte stimuli. Moderen vågner f.eks. ved den mindste gråd fra barnet.

Retrospektiv

Tilbageskuende. En undersøgelse, der undersøger forhold tilbage i tiden.

Retspsykologi

Anvendelsesorienteret disciplin inden for psykologien, der beskæftiger sig med borgernes samspil med retssystemet og fængselsvæsenet. Retspsykologen arbejder blandt andet med emner som retssalspsykologi, vidnepsykologi, afhøringsteknik, risikovurderinger, mentalundersøgelser og fængselsstraffens psykologi.

Reversibel

Som kan foregå i omvendt orden; om proces der fuldstændig kan vendes om, dvs. bringes tilbage til sin begyndelsestilstand. Modsat irreversibel.

Rudimentær

Rest af noget tidligere, rå, uforarbejdet.

Rygmarv

Indeholder nerveforbindelser der transporterer informationer mellem krop og hjerne. Desuden styrer rygmarven nogle af vores simpleste reflekser, bl.a. knærefleksen.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note